PowerShell Desired State Configuration

Co to jest DSC (PowerShell Desired State Configuration)? Jest to tak naprawdę rozszerzenie powershell’a o dodatkowe możliwości tworzenia skryptów konfiguracyjnych. Za pomocą skryptów konfiguracyjnych można zarządzać serwerami. Czyli tak naprawdę nie zarządzamy serwerami tylko konfiguracją, która jest aplikowana na serwery. Na przykład skrypt może umożliwić sprawdzenie serwerów pod kontem oczekiwanej konfiguracji. Jeżeli okaże się, że […]

Maszyna wirtualna – ARM Templates cz.4

Jak stworzyć VM przy użyciu ARM Templates (JSON) Plan: Stworzyć dwie maszyny wirtualne W pierwszej kolejności zakładamy resource group ponieważ ARM Template tego nie potrafi. Użyjemy do tego komendy Azure CLI: az group create –name OURGROUP –location westus2 W celu użycia ARM Template używamy poniższej komendy: az group deployment create –resource-group OURGROUP –template-file C:\path\azuredeploy.json Zakładamy, […]

Maszyna wirtualna – Azure CLI cz.2

Tworzenie maszyny wirtualnej przy pomocy Azure CLI część 2 Tym razem tworzymy maszynę “ręcznie” krok po kroku. Tworzymy resource group o nazwie GRUPA w lokalizacji westus2 az group create –name GRUPA –location westus2 Tworzymy sieć writualną o nazwie MyVnet z adresacją 172.16.0.0/16 i wydzielamy podsieć (subnet) 172.16.1.0/24 o nazwie MySubnet az network vnet create –name […]

Maszyna wirtualna – Azure CLI cz.1

Tworzenie maszyny wirtualnej przy pomocy Azure CLI część 1 Zawsze zaczynamy od stworzenia “resource group” lub dodajemy VM do już istniejącej. W poniższym przypadku wszystko tworzymy od początku a zanim zaczniemy warto sprawdzić dostępne SKU w ulubionej lokalizacji np. westus2 stosując komendę: az vm list-skus –query “[].[name,locations,restrictions]” -o table –location westus2 Może zdarzyć się, że […]

Przewiń do góry