Maszyna wirtualna – Azure CLI cz.1

Tworzenie maszyny wirtualnej przy pomocy Azure CLI część 1

Zawsze zaczynamy od stworzenia “resource group” lub dodajemy VM do już istniejącej. W poniższym przypadku wszystko tworzymy od początku a zanim zaczniemy warto sprawdzić dostępne SKU w ulubionej lokalizacji np. westus2 stosując komendę:

az vm list-skus --query "[].[name,locations,restrictions]" -o table --location westus2 

Może zdarzyć się, że nasza subskrypcja jest niewystarczające pod dane SKU. Trzeba poszukać w innej lokalizacji.

Stworzyć VM można bardzo szybko przy pomocy poniższych komend w Azure CLI.

az group create --name GRUPA --location westus2 az vm create \ --resource-group GRUPA \ --name VM01 \ --image win2016datacenter \ --admin-username azureuser \ --admin-password Strongpassword123 \ --size Basic_A1 \ --use-unmanaged-disk \ --storage-sku Standard_LRS \ --location westus2 

Maszyna została utworzona!

Przewiń do góry